Long-Term Immunogenicity and In Vitro Prophylactic Protective Efficacy of M. tuberculosis Fusion Protein DR2 Combined with Liposomal Adjuvant DIMQ as a Boosting Vaccine for BCG

  • Impact factors: 5.578
  • Publication: ACS Infectious Diseases
  • Author:Li-rong Mao, Jian-peng Du, Xiao-chun Wang, Li-fa Xu, Yan-peng Zhang, Qi-shan Sun, Zi-lun Shi, Ying-ru Xing, Yi-xin Su, Sheng-jian Wang, Jian Wang, Ji-lei Ma, Jing-yan Zhang
  • DOI citation-doi:10.1021/acsinfecdis.2c00570
  • Date:2023-02-21

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation