Low-dose celecoxib-loaded PCL fibers reverse intervertebral disc degeneration by up-regulating CHSY3 expression

  • Impact factors: 9.429
  • Publication: JOURNAL OF NANOBIOTECHNOLOGY
  • Author:Wang Yunhao, Zheng Genjiang, Xie Xiaoxing, Yu Wei, Wang Jianxi, Zang Fazhi, Yang Chen, Xiao Qiangqiang, Zhang Rongcheng, Wei Leixin, Wu Xiaodong, Liang Lei, Cao Peng, Xu Chen, Li Jing, Hu Bo, Zhang Tao, Wu Jinglei, Chen Huajiang
  • DOI citation-doi:10.1186/s12951-023-01823-4
  • Date:2023-03-03

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation