LXA4 attenuates perioperative neurocognitive disorders by suppressing neuroinflammation and oxidative stress

  • Impact factors: 5.6
  • Publication: INTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY
  • Author:Sufang Jiang, Qian Wan, Xueji Wang, Lichao Di, Xuze Li, Rongtian Kang, Sha Li, Lining Huang
  • DOI citation-doi:10.1016/j.intimp.2023.110788
  • Date:2023-08-15

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation