Lycopene alleviates food allergy by modulating the PI3K/AKT pathway in peanut-sensitized BALB/c mice

  • Impact factors: 2.8
  • Publication: IMMUNOBIOLOGY
  • Author:Hongjuan He, Xiaoyan Ji, Lihua Cao, Zhenzhen Wang, Xiaoyu Wang, Xiu-Min Li, Mingsan Miao
  • DOI citation-doi:10.1016/j.imbio.2023.152731
  • Date:2023-08-15

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation