M2 macrophages mediate fibrotic scar formation in the early stages after cerebral ischemia in rats

  • Impact factors: 6.058
  • Publication: Neural Regeneration Research
  • Author:Huang Jia-Gui, Ren Jiang-Xia, Chen Yue, Tian Ming-Fen, Zhou Li, Wen Jun, Song Xiao-Song, Wu You-Lin, Yang Qing-Huan, Jiang Pei-Ran, Wang Jia-Ni, Yang Qin
  • DOI citation-doi:10.4103/1673-5374.368299
  • Date:2023-01-30

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation