M2 tumor-associated macrophage mediates the maintenance of stemness to promote cisplatin resistance by secreting TGF-β1 in esophageal squamous cell carcinoma

  • Impact factors: 8.44
  • Publication: Journal of Translational Medicine
  • Author:Yang, Kaige, Xie, Yufang, Xue, Lele, Li, Fanping, Luo, Chenghua, Liang, Weihua, Zhang, Haijun, Li, Ya, Ren, Yilin, Zhao, Mengmeng, Wang, Weinan, Liu, Jia, Shen, Xihua, Zhou, Wenhu, Fei, Jing, Chen, Weigang, Gu, Wenyi, Wang, Lianghai, Li, Feng, Hu, Jianming
  • DOI citation-doi:10.1186/s12967-022-03863-0
  • Date:2023-01-14

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation