MAPK4 silencing in gastric cancer drives liver metastasis by positive feedback between cancer cells and macrophages

  • Impact factors: 12.153
  • Publication: EXPERIMENTAL AND MOLECULAR MEDICINE
  • Author:Li Shuang, Guo Dongyang, Sun Qiang, Zhang Lu, Cui Yun, Liu Min, Ma Xixi, Liu Yiman, Cui Wenyu, Sun Leimin, Teng Lisong, Wang Liangjing, Lin Aifu, Liu Wei, Zhuo Wei, Zhou Tianhua
  • DOI citation-doi:10.1038/s12276-023-00946-w
  • Date:2023-02-17

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation