Maslinic acid attenuates UVB-induced oxidative damage in HFF-1 cells

  • Impact factors: 2.189
  • Publication: Journal of Cosmetic Dermatology
  • Author:Yuxin Cheng, Qingyue Xia, Zhiyu Lu, Xingbao Luan, Lipan Fan, Zhaopeng Wang, Dan Luo
  • DOI citation-doi:10.1111/jocd.15730
  • Date:2023-03-21

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation