Mechanism of RhoA regulating benign prostatic hyperplasia: RhoA-ROCK-β-catenin signaling axis and static & dynamic dual roles

  • Impact factors: 5.7
  • Publication: MOLECULAR MEDICINE
  • Author:Shan Shidong, Su Min, Li Yan, Wang Zhen, Liu Daoquan, Zhou Yongying, Fu Xun, Yang Shu, Zhang Junchao, Qiu Jizhang, Liu Huan, Zeng Guang, Chen Ping, Wang Xinghuan, DiSanto Michael E., Guo Yuming, Zhang Xinhua
  • DOI citation-doi:10.1186/s10020-023-00734-2
  • Date:2023-10-20

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation