Melatonin attenuates lipopolysaccharide-induced immune dysfunction in dendritic cells

  • Impact factors: 5.714
  • Publication: INTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY
  • Author:Tao Qin, Danni Feng, Bangyue Zhou, Lirong Bai, Shengjie Zhou, Jiangtao Du, Gang Xu, Yinyan Yin
  • DOI citation-doi:10.1016/j.intimp.2023.110282
  • Date:2023-05-22

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation