Mesenchymal stem cells, as glioma exosomal immunosuppressive signal multipliers, enhance MDSCs immunosuppressive activity through the miR-21/SP1/DNMT1 positive feedback loop

  • Impact factors: 10.2
  • Publication: JOURNAL OF NANOBIOTECHNOLOGY
  • Author:Qiu Wei,Guo Qindong,Guo Xiaofan,Wang Chaochao,Li Boyan,Qi Yanhua,Wang Shaobo,Zhao Rongrong,Han Xiao,Du Hao,Zhao Shulin,Pan Ziwen,Fan Yang,Wang Qingtong,Gao Zijie,Li Gang,Xue Hao
  • DOI citation-doi:10.1186/s12951-023-01997-x
  • Date:2023-07-22

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation