Metabolites from scutellarin alleviating deferoxamine-induced hypoxia injury in BV2 cells cultured on microfluidic chip combined with a mass spectrometer

  • Impact factors: 6.556
  • Publication: TALANTA
  • Author:Shiyu Chen, Fangfang Fan, Yingrui Zhang, Jiuseng Zeng, Yuxuan Li, Ning Xu, Yi Zhang, Xian-Li Meng, Jin-Ming Lin
  • DOI citation-doi:10.1016/j.talanta.2023.124478
  • Date:2023-03-23

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation