Methionine orchestrates the metabolism vulnerability in cisplatin resistant bladder cancer microenvironment

  • Impact factors: 9
  • Publication: Cell Death & Disease
  • Author:Yang Chen, Ou Yuxi, Zhou Quan, Liang Yingchun, Li Weijian, Chen Yiling, Chen Wensun, Wu Siqi, Chen Yifan, Dai Xiyu, Chen Xinan, Chen Tian, Jin Shengming, Liu Yufei, Zhang Limin, Liu Shenghua, Hu Yun, Zou Lujia, Mao Shanhua, Jiang Haowen
  • DOI citation-doi:10.1038/s41419-023-06050-1
  • Date:2023-08-15

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation