METTL14 reverses liver fibrosis by inhibiting NOVA2 through an m6A-YTHDF2–dependent mechanism

  • Impact factors: 5.1
  • Publication: Hepatology Communications
  • Author:Xiaoxue Hou, Yuwen Li, Jiali Song, Linya Peng, Wen Zhang, Rui Liu, Hui Yuan, Tiantong Feng, Jieying Li, Wenting Li, Chuanlong Zhu
  • DOI citation-doi:10.1097/HC9.0000000000000199
  • Date:2023-08-03

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation