Microneedle-mediated transdermal delivery of FK506 for treatment of acute cardiac allograft rejection

  • Impact factors: 8.4
  • Publication: MATERIALS & DESIGN
  • Author:Cheng Deng, Chenyuan Wang, Wenpei Fu, Lujuan Wu, Qiaofeng Jin, Li Zhang, Wen Zhang, Wei Li, Mingxing Xie
  • DOI citation-doi:10.1016/j.matdes.2023.112415
  • Date:2023-10-18

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation