MicroRNA-143 acts as a tumor suppressor through Musashi-2/DLL1/Notch1 and Musashi-2/Snail1/MMPs axes in acute myeloid leukemia

  • Impact factors: 8.44
  • Publication: Journal of Translational Medicine
  • Author:Li Fanfan, Han Yixiang, Chen Rongrong, Jiang Yinyan, Chen Cheng, Wang Xiaofang, Zhou Jifan, Xu Qingqing, Jiang Songfu, Zhang Si, Yu Kang, Zhang Shenghui
  • DOI citation-doi:10.1186/s12967-023-04106-6
  • Date:2023-05-06

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation