microRNA-203 functions as a natural Ras inhibitor in hepatocellular carcinoma

  • Impact factors: 5.942
  • Publication: American Journal of Cancer Research
  • Author:Jun Guo, Lei Li, Nan Deng, Yong Xu, Guohua Wang, Hongbo Luo, Chuanrui Xu, Xiaolei Li
  • DOI citation-doi:PMID:37168327
  • Date:2023-04-15

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation