microRNA-660 Enhances Cisplatin Sensitivity via Decreasing SATB2 Expression in Lung Adenocarcinoma

  • Impact factors: 4.141
  • Publication: Genes
  • Author:Ziyao Wang, Lingxuan Zhou, Bisong Chen, Xu Li, Qiuyi Zou, Wei Xu, Li Fang, Anbang Wu, Zheng Li, Yuejun Chen
  • DOI citation-doi:10.3390/genes14040911
  • Date:2023-04-14

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation