Mild photothermal therapy boosts nanomedicine antitumor efficacy by disrupting DNA damage repair pathways and modulating tumor mechanics

  • Impact factors: 18.962
  • Publication: Nano Today
  • Author:Yuxuan Xiong, Wei Wang, Qingyuan Deng, Zhijie Zhang, Qiang Wang, Zhengtao Yong, Chaoyang Sun, Xiangliang Yang, Zifu Li
  • DOI citation-doi:10.1016/j.nantod.2023.101767
  • Date:2023-01-27

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation