miR-200a attenuated oxidative stress, inflammation, and apoptosis in dextran sulfate sodium-induced colitis through activation of Nrf2

  • Impact factors: 7.3
  • Publication: Frontiers in Immunology
  • Author:Shuai Peng, Lei Shen, Xiaoyun Yu, Jing Wu, Lanlan Zha, Yuan Xia, Hesheng Luo
  • DOI citation-doi:10.3389/fimmu.2023.1196065
  • Date:2023-08-14

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation