miR-433 Inhibits Glioblastoma Progression by Suppressing the PI3K/Akt Signaling Pathway Through Direct Targeting of ERBB4

  • Impact factors: 3.978
  • Publication: OMICS-A JOURNAL OF INTEGRATIVE BIOLOGY
  • Author:Huawei Jiang, Zhiwei Su, Wangxiong Hu, Xianggui Yuan, Teng Yu, Jing Yang, Xibin Xiao, Shu Zheng, Biaoyang Lin
  • DOI citation-doi:10.1089/omi.2023.0046
  • Date:2023-05-17

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation