miR-485 regulates Th17 generation and pathogenesis in experimental autoimmune encephalomyelitis through targeting STAT3

  • Impact factors: 3.221
  • Publication: JOURNAL OF NEUROIMMUNOLOGY
  • Author:Yumei Xue, Lu Zhang, Ruoyi Guo, Xi Shao, Mengya Shi, Congcong Yuan, Xiaobing Li, Bin Li
  • DOI citation-doi:10.1016/j.jneuroim.2023.578100
  • Date:2023-05-04

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation