miR-503 targets MafK to inhibit subcutaneous preadipocyte adipogenesis causing a decrease of backfat thickness in Guanzhong Black pigs

  • Impact factors: 7.077
  • Publication: MEAT SCIENCE
  • Author:Rui Cai, Mingkun Chao, Tiantian Zhao, Rui Li, Ziyi Zhang, Wenyong Yan, Weijun Pang
  • DOI citation-doi:10.1016/j.meatsci.2023.109116
  • Date:2023-01-13

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation