miR-9a-5p Protects Ischemic Stroke by Regulating Oxidative Stress and Mitochondrial Autophagy

  • Impact factors: 3.464
  • Publication: DISEASE MARKERS
  • Author:Chunli Ma, Qing Gao, Li Zhang, Geng Wu, Chao Li, Jun Chen, Yuxuan Fu, Lei Yang
  • DOI citation-doi:10.1155/2023/5146305
  • Date:2023-02-17

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation