MIR34A modulates lens epithelial cell apoptosis and cataract development via the HK1/caspase 3 signaling pathway

  • Impact factors: 5.2
  • Publication: Aging-US
  • Author:Lujia Feng,Yantao Wei,Yimeng Sun,Linbin Zhou,Shaowei Bi,Weirong Chen,Wu Xiang
  • DOI citation-doi:10.18632/aging.204854
  • Date:2023-07-06

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation