Mitigation of renal microvascular injury in diabetic kidney disease model mice by electroacupuncture

  • Impact factors: 0
  • Publication: World Journal of Acupuncture-Moxibustion
  • Author:Ji-qin XIANG, Wen-jing WEI, Mei-hua LIAO, Ke-xing ZHANG, Ying-qi ZHOU, Wen-jie ZHANG, Chun-zhi TANG, Neng-gui XU, Rong-rong TAO
  • DOI citation-doi:10.1016/j.wjam.2023.05.004
  • Date:2023-05-14

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation