MMP10 alleviates non-alcoholic steatohepatitis by regulating macrophage M2 polarization

  • Impact factors: 5.6
  • Publication: INTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY
  • Author:Ling Chang, Junda Gao, Yeping Yu, Bingling Liao, Ying Zhou, Jianjun Zhang, Xueyun Ma, Weilian Hou, Tao Zhou, Qihua Xu
  • DOI citation-doi:10.1016/j.intimp.2023.111045
  • Date:2023-10-14

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation