Modified Biejia Jianwan decoction restrains PD-L1-mediated immune evasion through the HIF-1α/STAT3/NF-κB signaling pathway

  • Impact factors: 5.4
  • Publication: JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY
  • Author:Xinchen Tian, Fen Liu, Zijian Wang, Jiaqi Zhang, Qingbin Liu, Yiming Zhang, Dengtian Zhang, Chen Huang, Jing Zhao, Shulong Jiang
  • DOI citation-doi:10.1016/j.jep.2023.117577
  • Date:2023-12-15

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation