Multifunctional polysaccharide composited microneedle for oral ulcers healing

  • Impact factors: 8.2
  • Publication: Materials Today Bio
  • Author:Yiyu Zeng, Yijun Gao, Liming He, Wenhui Ge, Junhui Liu, Yi Yu, Xiaoyan Xie
  • DOI citation-doi:10.1016/j.mtbio.2023.100782
  • Date:2023-08-29

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation