Multilayer omics reveals the molecular mechanism of early infection of Clonorchis sinensis juvenile

  • Impact factors: 3.2
  • Publication: Parasites & Vectors
  • Author:Wu Yuhong, Deng Xueling, Wu Zhanshuai, Liu Dengyu, Fu Xiaoyin, Tang Lili, He Shanshan, Lv Jiahui, Wang Jilong, Li Qing, Zhan Tingzheng, Tang Zeli
  • DOI citation-doi:10.1186/s13071-023-05891-1
  • Date:2023-08-16

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation