Mutual communication between radiosensitive and radioresistant esophageal cancer cells modulates their radiosensitivity

  • Impact factors: 9
  • Publication: Cell Death & Disease
  • Author:Xie Congying, Chen Xiao, Chen Yueming, Wang Xingyue, Zuo Jiwei, Zheng Anqi, Luo Zhicheng, Cheng Xiaoxiao, Zhong Shouhui, Jiang Jiayu, Du Jizao, Zhao Yuemei, Jiang Peipei, Zhang Wei, Chen Didi, Pan Huanle, Shen Lanxiao, Zhu Baoling, Zhou Qingyu, Xu Yunsheng, Tang Kai-Fu
  • DOI citation-doi:10.1038/s41419-023-06307-9
  • Date:2023-12-19

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation