N-region of Cry1Ia: a novel fusion tag for Escherichia coli and Pichia pastoris

  • Impact factors: 3.595
  • Publication: JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY
  • Author:Juanli Zhao, Pu Zhou, Luyao Zhang, Wenhui Liu, Wei Liu, Yuqi Zhang, Yi Li, Zongyong Shi, Jianhua Gao
  • DOI citation-doi:10.1016/j.jbiotec.2023.02.006
  • Date:2023-02-21

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation