N(14)-substituted evodiamine derivatives as dual topoisomerase 1/tubulin-Inhibiting anti-gastrointestinal tumor agents

  • Impact factors: 7.088
  • Publication: EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY
  • Author:Jiedan Deng, Lin Long, Xue Peng, Weifan Jiang, Ying Peng, Xi Zhang, Yuting Zhao, Ying Tian, Zhen Wang, Linsheng Zhuo
  • DOI citation-doi:10.1016/j.ejmech.2023.115366
  • Date:2023-04-20

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation