Nano-vaccines combining customized in situ anti-PD-L1 depot for enhanced tumor immunotherapy

  • Impact factors: 5.4
  • Publication: Nanomedicine-Nanotechnology Biology and Medicine
  • Author:Qian Chen, Mengjuan Sun, Yanan Li, Liping Huang, Chang Zu, Xiaoqin Kuang, Jianing Zhao, Mingyu Hao, Tingting Ma, Chunjiayu Li, Jiasheng Tu, Chunmeng Sun, Yunai Du
  • DOI citation-doi:10.1016/j.nano.2023.102693
  • Date:2023-06-19

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation