Nanoparticle surface decoration mediated efficient protein and peptide co-encapsulation with a precise ratiometric control for self-regulated drug release

  • Impact factors: 8.307
  • Publication: Nanoscale
  • Author:Qingqing Huo, Jun Zhou, Hui Tang, Wenbo Wu, Shuai Hu, En peng Dong, Yang Huang, Yunyi Zhou, Yue Gao, Yuancheng Bai, Dongfei Liu
  • DOI citation-doi:10.1039/D2NR05744A
  • Date:2023-02-10

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation