Nanoscaled Titanium Oxide Layer Provokes Quick Osseointegration on 3D-Printed Dental Implants: A Domino Effect Induced by Hydrophilic Surface

  • Impact factors: 17.1
  • Publication: ACS Nano
  • Author:Tianyu Shu, Xueliang Wang, Meng Li, Shaoyang Ma, Jiao Cao, Guo Sun, Tao Lai, Shaobao Liu, Ang Li, Zhiguo Qu, Dandan Pei
  • DOI citation-doi:10.1021/acsnano.3c09285
  • Date:2023-12-20

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation