Nanovaccines Fostering Tertiary Lymphoid Structure to Attack Mimicry Nasopharyngeal Carcinoma

  • Impact factors: 18.027
  • Publication: ACS Nano
  • Author:Zhenfu Wen, Hong Liu, Dongdong Qiao, Haolin Chen, Liyan Li, Zeyu Yang, Chenxu Zhu, Zhipeng Zeng, Yongming Chen, Lixin Liu
  • DOI citation-doi:10.1021/acsnano.2c09619
  • Date:2023-04-14

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation