Network pharmacological analysis of corosolic acid reveals P4HA2 inhibits hepatocellular carcinoma progression

  • Impact factors: 2.838
  • Publication: BMC Complementary Medicine and Therapies
  • Author:Tang Fei-Feng, Liu Long, Tian Xiao-Ting, Li Ning, Peng Ying-Xiu, Qian Chun-Mei, Jia Ting-Ting, Liu Jing-Jin, Gao Wen-Hui, Xu Yan-Feng
  • DOI citation-doi:10.1186/s12906-023-04008-6
  • Date:2023-05-29

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation