Network pharmacology and transcriptomics to determine Danggui Yifei Decoction mechanism of action for the treatment of chronic lung injury

  • Impact factors: 5.4
  • Publication: JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY
  • Author:Jianning Guo,Junming Liang,Ziyi Guo,Xue Bai,Hongxian Zhang,Ning Zhang,Handong Wang,Qian Chen,Wei Li,Ruijuan Dong,Dongyu Ge,Xue Yu,Xia Cui
  • DOI citation-doi:10.1016/j.jep.2023.116873
  • Date:2023-07-05

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation