Neutrophil extracellular traps facilitate sympathetic hyperactivity by polarizing microglia toward M1 phenotype after traumatic brain injury

  • Impact factors: 4.8
  • Publication: FASEB JOURNAL
  • Author:Xiaolin Qu, Xiaoxiang Hou, Kaixin Zhu, Wen Chen, Kun Chen, Xianzheng Sang, Chenqing Wang, Yelei Zhang, Haoxiang Xu, Junyu Wang, Qibo Hou, Liquan Lv, Lijun Hou, Danfeng Zhang
  • DOI citation-doi:10.1096/fj.202300752R
  • Date:2023-08-03

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation