NFATc1-mediated expression of SLC7A11 drives sensitivity to TXNRD1 inhibitors in osteoclast precursors

  • Impact factors: 10.787
  • Publication: Redox Biology
  • Author:Zeyuan Zhong, Chongjing Zhang, Shuo Ni, Miao Ma, Xiaomeng Zhang, Weicong Sang, Tao Lv, Zhi Qian, Chengqing Yi, Baoqing Yu
  • DOI citation-doi:10.1016/j.redox.2023.102711
  • Date:2023-04-29

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation