Nicotinic Acid-Mediated Modulation of Metastasis-Associated Protein 1 Methylation and Inflammation in Brain Arteriovenous Malformation

  • Impact factors: 5.5
  • Publication: Biomolecules
  • Author:Xinpeng Deng, Shengjun Zhou, Ziliang Hu, Fanyong Gong, Junjun Zhang, Chenhui Zhou, Wenting Lan, Xiang Gao, Yi Huang
  • DOI citation-doi:10.3390/biom13101495
  • Date:2023-10-08

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation