Novel Bifunctional Affibody Molecules with Specific Binding to Both EBV LMP1 and LMP2 for Targeted Therapy of Nasopharyngeal Carcinoma

  • Impact factors: 5.6
  • Publication: INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES
  • Author:Saidu Kamara, Yanru Guo, He Wen, Ying Liu, Lei Liu, Maolin Zheng, Jing Zhang, Luqi Zhou, Jun Chen, Shanli Zhu, Lifang Zhang
  • DOI citation-doi:10.3390/ijms241210126
  • Date:2023-06-14

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation