Nuclear complement C3b promotes paclitaxel resistance by assembling the SIN3A/HDAC1/2 complex in non-small cell lung cancer

  • Impact factors: 9
  • Publication: Cell Death & Disease
  • Author:Wang Xiaochao, Hao Yan, Chen Jianfeng, Ding Peipei, Lv Xinyue, Zhou Danlei, Li Ling, Li Luying, Xu Yanqing, Zhu Yumeng, Zhang Wei, Chen Lu, Liao Tian, He Xianghuo, Ji Qing-Hai, Hu Weiguo
  • DOI citation-doi:10.1038/s41419-023-05869-y
  • Date:2023-06-08

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation