Oil control and pore refining effects of Fomes officinalis extract based on green deep eutectic solvent

  • Impact factors: 6
  • Publication: JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS
  • Author:Jianhua Zhang, Hao Wang, Yuanbin Li, Jiahui Wu, Shichao Liu, Jinxu Huang, Wenjiao Guo, Li Ye, Jingbo Zhan, Ya Liao, Jiaheng Zhang
  • DOI citation-doi:10.1016/j.molliq.2023.123623
  • Date:2023-11-23

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation