Oleuropein and its hydrolysate from extra virgin olive oil inhibit breast cancer cells proliferation interfering with the PI3K-AKT signal pathway

  • Impact factors: 5.6
  • Publication: Journal of Functional Foods
  • Author:Shuyan Han, Hongmei Hou, Yiren Zhang, Zhongxiang Fang, Yun Li, Le Zhang, Yandan Wang, Shijia Zhang, Hui Zhang, Qingzhe Jin, Gangcheng Wu, Xingguo Wang
  • DOI citation-doi:10.1016/j.jff.2023.105880
  • Date:2023-11-04

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation