Ononin promotes radiosensitivity in lung cancer by inhibiting HIF-1α/VEGF pathway

  • Impact factors: 7.9
  • Publication: PHYTOMEDICINE
  • Author:Yi-Ming Zhang, Zhi-Ming Miao, Ya-Ping Chen, Zhang-Bo Song, Yang-Yang Li, Zhi-Wei Liu, Gu-Cheng Zhou, Jing Li, Liang-Liang Shi, Yan Chen, Shang-Zu Zhang, Xiaohui Xu, Jin-Peng He, Ju-Fang Wang, Li-Ying Zhang, Yong-Qi Liu
  • DOI citation-doi:10.1016/j.phymed.2023.155290
  • Date:2023-12-20

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation