Optogenetic engineered umbilical cord MSC-derived exosomes for remodeling of the immune microenvironment in diabetic wounds and the promotion of tissue repair

  • Impact factors: 10.2
  • Publication: JOURNAL OF NANOBIOTECHNOLOGY
  • Author:Zhao Xin, Fu Luoqin, Zou Hai, He Yichen, Pan Yi, Ye Luyi, Huang Yilin, Fan Weijiao, Zhang Jungang, Ma Yingyu, Chen Jinyang, Zhu Mingang, Zhang Chengwu, Cai Yu, Mou Xiaozhou
  • DOI citation-doi:10.1186/s12951-023-01886-3
  • Date:2023-06-02

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation