Oral administration of Huanglian-Houpo herbal nanoemulsion loading multiple phytochemicals for ulcerative colitis therapy in mice

  • Impact factors: 6.819
  • Publication: DRUG DELIVERY
  • Author:Xiao Wang, Li Fu, Weijian Cheng, Jiamei Chen, Huan Zhang, Huanjun Zhu, Chen Zhang, Chaomei Fu, Yichen Hu, Jinming Zhang
  • DOI citation-doi:10.1080/10717544.2023.2204207
  • Date:2023-05-03

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation