Oral Administration of Lotus-Seed Resistant Starch Protects against Food Allergy

  • Impact factors: 5.561
  • Publication: Foods
  • Author:Jiamiao Hu, Zhongjing Lin, Lanxin Li, Baodong Zheng, Hongliang Zeng, Yanbo Wang, Yi Zhang
  • DOI citation-doi:10.3390/foods12040737
  • Date:2023-02-08

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation